1:a protokollet

Citat ur protokollet.

                                                    Protokoll

Över Flensortens biodlareförenings bildande som skedde den
12 juni 1916 (Annandag Pingst) Då Redaktörn för tidningen
Bigården var närvarande och inledde ett möte i kommunal-
rummet i Flen då han höll ett demonstratift föredrag om
såväl ramkupe som halmkupe skötseln.

Eter föredragets slut samlades de få mötesdeltagarna i
undertecknads bigård då Herr Lundgren demonstrerade med
att göra en avläggare af ett kraftigt samhälle som stod på
16 ramar fullsatta af bin, får i detta samanhang nämna,
att både modersamhälle och avläggaren blefvo synnerligt
starka inom kort tid, afläggaren svärmade i början av juli
med en stor svärm.
Efter Herr Lundgrens arbete i bigården bjödos de få mötes-
deltagarna på kaffe af undertecknad då föreningen bildades
som erhöll namn af Flensortens Biodlarförening samtidit
utsågs styrelse hvarvid föjande personer invaldes. ……….

Slut citat.